ALGEMENE VOORWAARDEN SPEELAANBOD.NL

Artikel 1. Algemeen.
a. Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op de verhuur van de in de overeenkomst genoemde materialen met de daarbij behorende benodigdheden, welke is gesloten tussen enerzijds de verhuurder SPEELAANBOD.NL en anderzijds een in de overeenkomst met namen genoemde natuurlijke of rechtspersoon, verder te noemen huurder.
b. Indien de huurder een rechtspersoon is dient de overeenkomst van verhuur ondertekend te worden door de persoon die de rechtspersoon rechtsgeldig kan vertegenwoordigen. Indien de overeenkomst namens de rechtspersoon wordt ondertekend door een persoon die geen vertegenwoordigingsbevoegdheid heeft, is deze persoon hoofdelijk aansprakelijk voor alle uit de gesloten overeenkomst voortvloeiende gevolgen.
c. De huurder dient op de hoogte te zijn van de algemene voorwaarden en de gebruiksregels, welke van toepassing zijn op de materialen van SPEELAANBOD.NL.
d. SPEELAANBOD.NL behoudt het recht vervangende items te leveren indien de bestelde materialen niet voorradig zijn en/of als er sprake is van mankementen aan de materialen. SPEELAANBOD.NL zal ten alle tijden zo dicht mogelijke benaderde materialen leveren.
e. SPEELAANBOD.NL heeft het recht de huurovereenkomst ten alle tijden, zonder rechtelijke tussenkomst te beëindigen, indien het gehuurde niet contant kan worden voldaan bij levering.
f. SPEELAANBOD.NL heeft het recht de huurovereenkomst ten alle tijden, zonder rechtelijke tussenkomst te beëindigen, indien naar haar oordeel, het gehuurde niet op redelijke wijze geleverd kan worden (te lange afstand vanaf de bus, slechte verlichting, obstakels, vernauwingen, etc.) of het gehuurde door de huurder niet op zorgvuldige wijze wordt gebruikt.
g. De huurder is verplicht een kopie van een geldig legitimatiebewijs aan SPEELAANBOD.NL te verstrekken, wanneer zij daarom vraagt.
h. De huurder dient zelf zorg te dragen voor de benodigde goedkeuringen van de gehuurde materialen zoals vergunningen, ontheffingen, Buma-rechten en beschikkingen.
i. Tijdens de huurperiode is het materiaal niet verzekerd, geadviseerd wordt om hier zelf zorg voor te dragen.
j. Op alle overeenkomsten waarop de algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk betrekking hebben is het Nederlandse recht van toepassing. Bij eventuele geschillen die het gevolg zijn van deze algemene voorwaarden tussen SPEELAANBOD.NL en de huurder is uitsluitend de Nederlandse rechter bevoegd.
k. Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden dienen als bijzondere voorwaarden in de overeenkomst van verhuur te worden opgenomen.

Artikel 2. Beperking gebruik
a. Het onder- en weder verhuren van de gehuurde materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van SPEELAANBOD.NL.
b. Aan de verhuurde materialen mogen zonder uitdrukkelijke toestemming van SPEELAANBOD.NL geen bewerkingen of reparaties worden verricht. Indien de huurder toch deze verboden handelingen verricht en SPEELAANBOD.NL hiervan schade ondervindt is de huurder verplicht de schade aan SPEELAANBOD.NL te vergoeden. Indien door deze schade SPEELAANBOD.NL haar verplichtingen tegenover de huurder niet of niet volledig meer kan nakomen, kan de huurder geen aanspraak maken op korting.

Artikel 3. Offertes, huurovereenkomsten en huurperiode.
a. De door SPEELAANBOD.NL uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders bepaald. SPEELAANBOD.NL is gerechtigd een vrijblijvende offerte te herroepen na aanvaarding van deze offerte door de huurder. In dat geval komt er geen overeenkomst tot stand.
b. De huurperiode staat vermeld in de huurovereenkomst (of offerte) die tussen SPEELAANBOD.NL en de huurder is afgesloten.
c. Indien de datum en/of tijden worden overschreden is de huurder aan SPEELAANBOD.NL een onmiddellijke opeisbare boete verschuldigd, ter hoogte van 100% van het in de huurovereenkomst afgesproken huurbedrag. Bij het vaststellen van de tijdsduur van de huurperiode geldt een gedeelte van een dag als een gehele dag.
d. De huurder kan uit bovenstaande niet afleiden dat een eenzijdige verlening van de huurperiode is toegestaan. De huurder kan in overleg met SPEELAANBOD.NL de huurtermijn verlengen, mits het gehuurde materiaal niet al is verhuurd aan een andere huurder.

Artikel 4. Huurprijs, transportkosten en borg
a. Alle door SPEELAANBOD.NL gehanteerde prijzen zijn onder voorbehoud, inclusief BTW. De prijs wordt berekend per gehuurd artikel en geldt voor de overeengekomen huurperiode.
b. SPEELAANBOD.NL verzorgt gratis het transport en eventueel de op- en afbouw in Almere, Enkhuizen en Lelystad bij een bestelling vanaf €25,-. Bij een bestelling onder dit bedrag brengt SPEELAANBOD.NL in deze gemeentes €7,50 transportkosten in rekening.
c. Wanneer de afleverlocatie zich buiten Almere, Enkhuizen of Lelystad bevindt, rekent SPEELAANBOD.NL €0,32 per gereden kilometer (heen en terug, dus 4x enkele reis) vanaf de dichtstbijzijnde vestiging (Almere of Enkhuizen). SPEELAANBOD.NL rekent extra manuren wanneer het afleveradres zich op meer dan 30 minuten rijden bevindt. SPEELAANBOD.NL hanteert Google Maps om de juiste afstand en reistijd te bepalen.
d. SPEELAANBOD.NL is gerechtigd de huurder een borgsom op te leggen voordat de gehuurde materialen in ontvangst worden genomen.
e. SPEELAANBOD.NL behoudt zich het recht voor vervallen huurtermijnen te compenseren met de borgsom, evenals de kosten van reparaties, reiniging, opnieuw oprollen en/of inpakken zoals in artikel 9, lid H,I en J bedoeld.
f. SPEELAANBOD.NL is verplicht deze borgsom bij de beëindiging van de huurovereenkomst, indien op dat moment de huurder aan al zijn verplichtingen ten aanzien van SPEELAANBOD.NL heeft voldaan, aan de huurder terug te geven.

Artikel 5. Betaling en verzuim.
a. De huurprijs voor de gehuurde materialen dient (tenzij anders schriftelijk overeengekomen) voor aanvang van de huurperiode te zijn voldaan. Dit kan contant bij het afhalen, bij afleveren of vooraf door een overboeking. Alle genoemde bedragen zijn inclusief 21% BTW. Pinnen is niet mogelijk.
b. Eventuele borg dient altijd contant voor aanname van de materialen betaald te worden.
c. Als er geen borgsom is vastgesteld dient betaling van de bijkomende kosten op grond van het vuil, beschadigd, niet of te laat afleveren van de gehuurde materialen contant te geschieden bij het retourneren van de gehuurde materialen. Ontvangt de huurder een factuur voor bovengenoemde kosten, dan kan betaling per bank geschieden.
d. De beslissing om per bank te laten betalen is voorbehouden aan SPEELAANBOD.NL. In dat geval dient betaling plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum.
e. Indien de huurder niet, niet tijdig, niet juist of slechtst gedeeltelijk aan zijn betalingsverplichting of aan enige andere bepaling van de overeenkomst heeft voldaan, op zijn materialen beslag gelegd krijgt, uitstel van de betaling aanvraagt, eerder gemaakte termijn afspraken niet nakomt of indien zijn faillissement wordt aangevraagd, wordt de huurder van rechtswege geacht in nalatigheid te zijn en is het totale aan SPEELAANBOD.NL verschuldigde bedrag zonder waarschuwing onmiddellijk (ongeacht eerder gemaakt termijn afspraken m.b.t. betaling) opeisbaar.
f. Het onder lid E bedoelde bedrag wordt verhoogd met een vertragingsrente van 2% per maand gerekend vanaf de factuurdatum (een gedeelte van een maand geldt als gehele maand) over het bruto factuurbedrag, tot aan het tijdstip van algehele betaling. Tevens wordt er €25,- administratiekosten in rekening gebracht.
g. In de onder lid E bedoelde gevallen heeft SPEELAANBOD.NL eveneens het recht de uitvoering van nog lopende overeenkomsten uit te stellen, dan wel elke overeenkomst met de huurder geheel of gedeeltelijk zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden.
h. SPEELAANBOD.NL is gerechtig om buiten de hoofdsom en de genoemde rente in lid E alle extra kosten (zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk) door de niet betaling veroorzaakt op te eisen.
i. De in lid H genoemde buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom vermeerderd met rente en €25,- administratiekosten. De buitengerechtelijke kosten worden verhoogd met alle gerechtelijke kosten voor juridisch advies en bijstand. Inbegrepen zijn de kosten van een advocaat, procureur, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.

Artikel 6. Bezorgen, ophalen en retourneren
a. Indien er een bezorging overeengekomen is, dan worden de genoemde materialen (tenzij anders afgesproken) afgeleverd en weer opgehaald op de dag van gebruik.
b. Wanneer SPEELAANBOD.NL gehuurde materialen komt bezorgen en ophalen dient er ten alle tijden iemand aanwezig te zijn om de gehuurde materialen in ontvangst te nemen of aan ons af te leveren.
c. De plek waar wij de gehuurde materialen afleveren en/of ophalen dient vroegtijdig beschikbaar te zijn en makkelijk toegankelijk te zijn met een bus. De gehuurde materialen worden afgeleverd/op gehaald tot een afstand van 25 meter vanaf de bus. Blijkt het zo te zijn dat er parkeerkosten moeten worden betaald m.b.t. het bezorgen en opzetten van de materialen dan zijn deze parkeerkosten voor de huurder.
d. De plek waar wij de gehuurde materialen afleveren en/of ophalen dient goed verlicht te zijn en vrij te zijn van obstakels zoals trappen, vernauwingen en scherpe bochten.
e. Zelf materialen ophalen bij één van onze vestigingen is beperkt mogelijk en enkel in overleg.
f. Indien de huurder de materialen zelf komt ophalen start de aansprakelijkheid en de verplichting tot een juiste verzorging van de gehuurde materialen op het moment dat SPEELAANBOD.NL de materialen ter beschikking heeft gesteld aan de huurder.
g. Indien de huurder de materialen zelf komt ophalen is de huurder zelf verantwoordelijk voor het terugbrengen van de gehuurde materialen. In de overeenkomst staat op welk adres en tijdstip de gehuurde materialen kunnen worden opgehaald en terug gebracht.
h. De huurder kan SPEELAANBOD.NL niet aansprakelijk stellen voor onvolledige levering of als door onvoorziene omstandigheden de levering van de gehuurde materialen niet, niet juist of niet tijdig kan plaatsvinden of wordt gewijzigd.
i. Indien weersomstandigheden voordoen waarin het gebruik van de gehuurde materialen naar mening van SPEELAANBOD.NL gevaar oplevert voor het materialen dan wel voor de gebruikers en/of begeleiders, dan kan SPEELAANBOD.NL het gebruik van de materialen stilleggen. De huurder heeft in dit geval geen recht op schadevergoeding en kan SPEELAANBOD.NL nooit aansprakelijk stellen voor eventueel geleden schade.
j. De levertijden die SPEELAANBOD.NL doorgeeft kunnen slechts globaal worden opgegeven, uitgaande van normale omstandigheden. De huurder kan aan deze levertijden nooit het recht ontlenen afname van de attracties te weigeren, dan wel zijn korting te eisen of de betalingsverplichtingen uit te stellen.

Artikel 7. Annulering
a. De huurder kan tot uiterlijk 24 uur van te voren telefonisch of per mail overgaan tot annulering. Indien de huurder op de dag zelf tot annulering overgaat is hij de hierna genoemde schadeloosstelling verschuldigd, tenzij door hem of door SPEELAANBOD.NL een voor beide partijen redelijkerwijs acceptabele vervangende huurder wordt gevonden die het gebruik wilt overnemen. De schadeloosstelling bedraagt 100% van het overeengekomen verhuurbedrag aan SPEELAANBOD.NL.
b. Bij annulering op de dag zelf zullen eventuele bezorgkosten niet in rekening worden gebracht, mits de bezorging nog niet heeft plaatsgevonden.
c. Wanneer de huurder de materialen ophaalt of laat bezorgen en de materialen niet heeft kunnen gebruiken i.v.m. regen e.d. dan heeft de huurder geen recht op teruggave van het huurbedrag.

Artikel 8. Attracties en springkussens
a. Alle producten van SPEELAANBOD.NL voldoen aan de WAS (Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen). De huurder kan aan de uitspraken en mededingen over de kwaliteit e.d. van de producten nooit het recht ontlenen afname van de materialen te weigeren, dan wel zijn betalingsverplichting uit te stellen.
b. Alle springkussens en attracties worden standaard geleverd met een gratis 15meter haspel. Voor langere afstanden dient de huurder zelf haspels en/of verlengsnoeren te regelen.
c. Attracties en springkussens dienen geplaats te worden op een vlakke grond die vrij is van scherpe delen zoals takken, stenen, afval e.d.
d. De zijwanden van de attracties en springkussen dienen vrij te staan van enig obstakel (mag nergens tegenaan schuren). Bij eventuele schade wordt deze verhaald op de huurder.
e. De huurder dient zorgt te dragen voor aansluitmogelijkheden voor de attracties/springkussens (220V/380V, 16 Amp), verlichting, verwarming, gas, perslucht, water en andere voor de uitvoering van de gehuurde materialen benodigde energie binnen een straal van 1 meter van de attracties/springkussens.
f. Het is verboden op de randen van de attracties en springkussen te klauteren.
g. Confetti, speelgoed, schoenen, scherpe voorwerpen, eten en drinken zijn niet toegestaan op de attracties en springkussen.
h. Het is niet toegestaan om te veel kinderen tegelijk op het springkussen te laten. Bij vragen over de capaciteit van de attracties en/of springkussens kan je contact opnemen met SPEELAANBOD.NL.
i. Het gebruik van de attracties en springkussens is altijd op volledig eigen risico en SPEELAANBOD.NL kan dan ook nooit aansprakelijk gesteld worden.
j. De attracties en springkussen mogen NOOIT onopgeblazen in de regen liggen, dit veroorzaakt schade wat op de huurder zal worden verhaald.
k. Indien de huurder zelf het vervoer regelt van de attracties en/of springkussens is de huurder zelf verantwoordelijk dat deze correct is opgevouwen, anders kunnen er extra kosten in rekening worden gebracht aan de huurder.

Artikel 9. Begeleid en onbegeleid huren en aansprakelijkheid.
a. De attracties, spelletjes en springkussens kunnen zowel begeleid als onbegeleid worden verhuurd.
b. Onder begeleid verhuren wordt verstaan, dat SPEELAANBOD.NL naast het afstaan in gebruik van de materialen, ook personeel ter beschikking stelt ter bediening, instructie, verzorging en bewaking van de in gebruik gegeven materialen zoals in de huurovereenkomst is overeen gekomen.
c. Onder onbegeleid verhuren wordt verstaan het in huur afstaan van de materialen zonder dat personeel ter beschikking worden gesteld voor de bediening, instructie, verzorging en bewaking van de materialen.
d. Volgens wettelijke bepalingen mogen springkussens enkel gebruikt worden onder toezicht van een volwassen persoon die ook als dusdanig is geïnstrueerd en herkenbaar is. De huurder is zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte zijn van de gebruiksregels van het gehuurde materiaal.
e. SPEELAANBOD.NL is niet aansprakelijk voor de ongevallen veroorzaakt door het vrijwillige personeel, dan wel de helpers, welke door de huurder zelf zijn ingezet. Deze personen zijn niet in dienst bij SPEELAANBOD.NL en valt niet onder haar ongevallenverzekering.
f. De huurder mag bij onbegeleide verhuring de gehuurde materialen uitsluitend gebruiken voor hetgeen het bestemd is.
g. In geval van onbegeleide verhuring is de huurder verplicht de gehuurde materialen te inspecteren op gebreken en/of beschadigingen. Indien deze inspectie niet leidt tot het maken van schriftelijke vastgelegde opmerkingen, wordt geacht dat de huurder de gehuurde materialen in goede staat heeft ontvangen.
h. De huurder is verantwoordelijk voor het gehuurde materiaal. Het gehuurde materiaal dient in dezelfde staat retour te komen als waarin het ontvangen is. Indien er aan de gehuurde materialen schade is ontstaan dient de huurder dit direct bij SPEELAANBOD.NL te melden. SPEELAANBOD.NL heeft dan het recht om hiervoor kosten in rekening te brengen.
i. Alle gehuurde materialen dienen schoon te worden aangeboden, anders zullen er schoonmaakkosten in rekening worden gebracht met een minimum van €15,-.
j. Beschadigd en/of verloren geraakt materiaal dient tegen nieuwwaarde te worden vergoed.
k. De huurder is verplicht om maatregelen te nemen om schade aan de gehuurde materialen te voorkomen.
l. De huurder vrijwaart SPEELAANBOD.NL voor elke aanspraak op vergoeding wegens schade, welke mocht uitvloeien uit het gebruik van de gehuurde materialen. Betreden van de gehuurde materialen is dan ook op eigen risico. SPEELAANBOD.NL is niet verantwoordelijk voor eventuele schade of letsel.
m. Het in lid L bepaalde is niet van toepassing indien de huurder bewijst dat de door SPEELAANBOD.NL verschuldigde schadevergoeding een gevolg is van een defect aan de materialen, dat reeds aanwezig was bij de aanvang van de huur, of het gevolg is van een onzichtbaar gebrek aan de verhuurde materialen.
n. SPEELAANBOD.NL is niet aansprakelijk in het geval de gehuurde materialen niet aanwezig zijn buiten haar toedoen of nalaten.